Träning av förstagångskalvare i automatiska mjölkningssystem

University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

Abstract: Mjölkning i konventionella mjölkningssystem har på många gårdar i Sverige bytts ut till automatiska mjölkningssystem (AMS) eftersom det finns vissa fördelar som kan uppnås med AMS. Systemet bygger på att korna själva upp-söker mjölkning och är därmed beroende av en fungerande kotrafik. En ut-maning lantbrukare ställs inför är att få förstagångskalvare att anpassa sig snabbt till det nya systemet för att självständigt uppsöka mjölkningen. Syftet med denna litteraturstudie är därför att lyfta fram problematiken förstagångs-kalvaren ställs inför, vilken forskning som gjorts på olika träningsmetoder och varför det är viktigt med en god introduktion i AMS. Studier på olika träningsmetoder och effekterna av dessa metoder har gjorts i betesbaserade mjölkningssystem, där bland annat stressrelaterade be-teenden, tid att gå in i robotboxen, mjölkmängd, väntetid i uppsamlingsfålla och mjölkningsfrekvens undersöktes. Träning av förstagångskalvare i kon-ventionella mjölkningssystem har visat ge färre stressbeteenden. Med mins-kade stressbeteenden finns möjlighet för en högre mjölkmängd, mindre assi-stans i roboten, högre mjölkningsfrekvens och ett högre foderintag i robot-boxen direkt efter kalvning. Vidare forskning kan därför vara av ekonomiskt intresse för branschen.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)