Att lära känna en plats : en praktisk tillämpning av konstnären Andy Goldsworthys arbetssätt i Hågadalen

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Platser och hur vi ser på dem är utgångspunkten i vårt arbete som landskapsarkitekter. Vi skapar, ritar om, lägger till, förstärker eller tar bort på dessa platser. På så sätt ansvarar vi för de miljöer människor vistas i, vare sig det är torg, bostadsgårdar, parker eller naturområden. Som vi arbetar, med tidsramar i projekt, budget, krav och ett fåtal platsbesök, medför ofta begränsningar i hur vi hinner lära känna dessa platser. Att arbeta förutsättningslöst och undersökande med platser med en konstnärlig utgångspunkt och i syfte att undersöka dessa utan att fokus ska ligga på ett resultat eller färdig produkt kan öppna upp för nya sätt att se på platser. Genom att ha skapandeprocessen i fokus och inte resultatet kan vi få nya tankar för hur vi förstår en plats och vår relation till den. Detta arbete är en konstnärlig undersökning av fem platser i Hågadalen. Arbetet har en tydlig utgångspunkt i den brittiske konstnären Andy Goldsworthys arbetssätt. Goldsworthy är verksam inom ett område som brukar kallas Land art där landskapet är i fokus och ingår som en aktiv komponent i verken, snarare än en bakgrund eller representation som tidigare i konsthistorien. Goldsworthys metod är platsundersökande och intuitionsdriven och han arbetar endast med material som finns på en plats. Syftet med arbetet har varit att genom ett praktiskt konstutövande förstå ett landskap och min relation till det. Jag har undersökt platser jag varit på utifrån mig själv och utifrån platsen. Dagen, tidpunkten och mitt eget sinnestillstånd har spelat roll, alltså är det ett personligt arbete på det sättet. I och med att arbetet är intuitivt så blir det även mina känslor och infall som styr vad som kommer att hända. I detta arbete har Goldsworthys arbetsprocess studerats och analyserats i en förstudie där fem tillvägagångssätt har identifieras: Platsen, intuition, samlande, skapande och dokumenterande. Dessa har sedan tillämpats genom praktiskt arbete på fem platser i Hågadalen utanför Uppsala. Det praktiska arbetet innebar att jag har utifrån Goldsworthys arbetssätt har skapat små, tillfälliga verk i Hågadalen. Jag har konstruerat dessa med material jag har hittat på platsen jag har varit på och alla dessa har på så sätt skapats utifrån platsens egna förutsättningar men också utifrån platsen förutsättningar just under dagen jag har varit där. Jag har sedan dokumenterat dessa genom fotografi och de redovisas i arbetet som resultat tillsammans med reflektioner över platserna och hur min förståelse av dessa har fördjupats.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)