BananaCharge - electricity on the go

University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Author: Faraz Fahimifar; [2016]

Keywords: ;

Abstract: I detta kandidatexamensarbete utvecklas en produkt från ide till verklighet successivt med hjälp av metoder inom tekniskt design. Produkten kallas ”BananaCharge” vars syfte är att förse svenska folket med en bekväm lösning för att ladda sina bärbara produkter (främst mobiltelefoner) i farten utan att behöva vara begränsat till ett uttag. Upp emot 30 procent av stockholmsborna är villiga att betala för en tjänst som förser deras mobiler med ström vid  nöd.Växande storstäder gör att fler åker längre sträckor från punkt A till B, vilket gör att folk inte alltid hinner ladda sin mobila enhet hemma. BananaCharges vill lösa detta problem genom att placera ett flertal av dessa stationer runt omkring Stockholm, därför startades detta projekt vars mål är att placera obemannade laddningsstationer på diverse knutpunkter. Vid projektstarten utfördes en förstudie för att få bredare kunskap om obemannade stationer, detta utfördes på centralstation Stockholm. När förstudien var utförd gjordes en kundundersökning, stationen anpassades utifrån kundens krav och önskemål. Därefter gjordes en konkurrensanalys för att hitta existerande ”state of the art” lösningar på marknaden idag. Konkurrensanalysen resulterade i att Mobilequbes är dagens ”state of the art” lösning och blev en referenspunkt för BananaCharge under projektets gång. Metoden ”svarta lådan” användes för klargöra vad stationens uppgift är och hur den ska gå till väga för att lösa problemet, utifrån metoden ”svarta lådan” valdes trådlös laddning som slutgiltig lösningsmetod där ”state of the art” produkter användes. Ett flertal metoder användes inom konceptframtagningsprocessen bland annat form- och strukturvariationer samt morfologisk matris. Tillslut valdes tre koncept som BananaCharge valde att gå vidare med. De tre koncepten utvärderades under konceptutvärderingsfasen med hjälp av ett flertal metoder som elimineringsmatris och relativ beslutsmatris, detta resulterade till att koncept 3 blev vald och följde de bestämda kraven bäst, den fick namnet BananaCharge (alfa). Konceptet utvecklades under konceptutvecklingsprocessen. Under utvecklingsprocessen noterades respektive problemområde ner och analasyredas, dessa löstes för respektive komponent genom att bygga en prototyp och testa olika lösningar, resultatet gav en funktionsduglig mekanism placerad i en väldesignad station. Slutkonceptet dimensionerades där verktyg som Solid Edge och Matlab användes, även en kostnadsanalys gjordes på alla ingående delar genom att kontakta återförsäljare. Slutsatsen blev att byggandet av stationen är fullt möjligt men att det kommer kosta mer än det önskade tillverkningspriset, en djupare kostnadskalkyl kan göras för att få en volymbaserad kostnad. Den använda stegmotorn för mekanismen bör bytas ut mot en servomotor för mer precis förflyttning eller att en ”encoder” kopplas till stegmotorn och det glidande  spåret behöver merfriktion i form av gummimatta. Slutligen kan det diskuteras ifall större avgränsning av arbetet borde ha gjorts då låsmekanismen, stationen samt batterimekanismen var för mycket jobb under den korta arbetstiden.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)