The Role of Corporate Social Responsibility in Remedying Failing Water Policy: To What Extent Can Corporate Social Responsibility be Used as a Tool for Achieving the Objectives of the Water Framework Directive?

University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

Abstract: Tillgång till tillräckliga mängder vatten av god kvalitet är en väsentlig resurs för samhället. Det behövs för mänsklig konsumtion, för produktion i industrin, för fisket, etcetera. Det är därför mycket oroande att vattenkvaliteten i Europeiska unionen successivt försämras. Östersjön som är mycket påverkad av övergödning kan nämnas som ett exempel. Övergödning orsakas av utsläpp av näringsämnen i havet. Östersjön är särskilt känslig för övergödning eftersom den är delvis omgärdad av land vilket innebär att havet sällan tillsätts syresatt vatten. Östersjön är vidare mottagare av utsläpp från en landareal som är fyra gånger så stor som havet. Övergödningen i Östersjön har lett till att sjögräs har ersatts av alger. Detta har i sin tur haft mycket negativa effekter på fiskebeståndet och har orsakat negativa konsekvenser för rekreationsaktiviteter för människor på grund av giftiga algblomningar. I allvarliga fall kan övergödning leda till att döda zoner skapas, vilket innebär att det inte finns något syre i vattnet. Sådana områden finns redan i Östersjön och situationen försämras med tiden. Detta påverkar den biologiska mångfalden i havet eftersom endast de organismer som kan överleva i syrefattiga vatten kan leva där. Europeiska unionen har försökt åtgärda problemet med övergödning genom lagstiftning. Trots att utsläpp av näringsämnen har minskat blir problemet med övergödning dock fortsatt värre och fler åtgärder krävs för att komma till rätta med problemet. Vattenförvaltningen måste vidare göras övergripande eftersom vatten både påverkar och påverkas av flera olika aktiviteter så som industri, hantering av avfallsvatten och mänsklig konsumtion. Antagandet av ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) var ett svar på behovet av en övergripande vattenförvaltning. Europeiska kommissionen framhåller dock att direktivets mål, att alla vatten inom Europeiska unionen ska uppnå god status 2015, inte kommer att nås. Detta beror bland annat på brist på kunskap om vilka förbättringar som kan åstadkommas genom olika åtgärder samt på bristande resurser. Nya metoder för att nå direktivets mål bör följaktligen utforskas. Behovet av att åtgärda problemet med övergödning i Östersjön har även uppmärksammats av ideella organisationer som uppmuntrar företag att ta samhällsansvar. De initiativ som tagits inom ramen för deras verksamhet har redan nått påtagliga resultat och företagens samhällsansvar kan därför ses som ett verktyg för att förbättra Östersjöns hälsa. De resultat som nås genom företagens samhällsansvar måste dock förbättras och tillämpas över ett vidare geografiskt område om ramdirektivets mål ska uppnås. Majoriteten av bolagen i Europeiska unionen är små och medelstora företag. Deras miljöarbete måste därför förbättras om övergödningen i Östersjön ska minskas med ett långvarigt resultat. Lagstiftaren kan påverka små och medelstora företag genom att exempelvis erbjuda dem det stöd de behöver för att förbättra deras miljövänliga prestationer, till exempel ekonomiskt stöd och kunskap om varför och hur de kan förbättra sitt miljöarbete. Även multinationella företag måste dock förbättra sitt miljöarbete. Lagstiftaren har möjlighet att öka användningen och effekterna av företagens samhällsansvar. Lagstiftaren har även möjlighet att påverka alla företag inom sin jurisdiktion. Genom att förbättra de resultat som nås genom företagens samhällsansvar kan lagstiftaren använda dem som verktyg för att nå ramdirektivet för vattens mål.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)