Motivation through Benevolence : A Case Study on the Impact of CSR on Work Motivation

University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Abstract:

På senare tid har Corporate Social Responsibility (CSR) blivit en allt viktigare företagsfråga. Det har dock framhävts att otillräcklig forskning har ägnats åt att dess inverkan på anställda. Syftet med denna studie varit att undersöka effekten av CSR, riktad mot externa intressenter, på anställdas arbetsmotivation. För detta ändamål har en fallstudie av en svensk bank genomförts. Först utfördes en kartläggning av bankens CSR. Sedan utvecklades ett konceptuellt ramverk inspirerat av dels kartläggningen av bankens CSR, och dels av Hackman och Oldhams Job Diagnostic Survey. Därefter distribuerades en psykometrisk undersökning till 117 anställda i ett av bankens sex affärsområden. Detta i syfte att försöka fånga in den potentiella motivationseffekten av bankens CSR. Den huvudsakliga upptäckten av studien indikerar ett positivt samband mellan upplevd CSR och arbetsmotivation. Dessutom, utav de valda måtten för arbetsmotivation, visade sig upplevd meningsfullhet generera den tydligaste kopplingen till CSR, följt av upplevt ansvarstagande och feedback. Följaktligen är den viktigaste slutsatsen, inom ramen för denna studie, att arbetsmotivation påverkas positivt av CSR.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)