Har mediebyråer framtidstro på papper som kommunikationsmedel?

University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

Abstract: Sedan introduktionen av nya medier som internet, har tidningsbranschen drabbats hårt med minskande upplagor som följd, både i Sverige och internationellt. Samma scenario kan skönjas för tidskrifterna. Årligen investeras knappt 31 miljarder i reklam nationellt och annnonsinvesteringar är en stor del av tidningars och tidskrifters totala intäkter. Syftet med uppsatsen är att ge en indikation om den framtida efterfrågan på kommunikationspapper genom att undersöka mediebyråers framtidstro på tryckbaserade kommunikationskanaler som bärare av reklambudskap. Studien baserades på ett antal telefonintervjuer med anställda på mediebyråer. Studien utfördes våren 2012 och tolv mediebyråer intervjuades utifrån en kvalitativ metod. De kontaktade mediebyråerna var medlemmar i föreningen Sveriges mediebyråer, och har sin huvudsakliga verksamhet i att objektivt ge råd åt annonsörer i kommunikationskanaler, utan egen position, ägande eller säljuppdrag i det aktuella kommunikationsmediet (Sveriges Mediebyråer, 2012). Mediebyråerna anser att de digitala kommunikationskanalerna är de som i huvudsak kommer att användas i framtiden. En mindre andel av annonsinvesteringarna kommer fortsatt att ske i tryckbaserade kanaler. Det som talar till de digitala mediernas fördel är de stora grafiska möjligheterna, mätbarheten och dess relativa kostnadseffektivitet. Marknadsföring i tryckt format, beskrivs som dyr och svåruppdaterad, till deras fördel nämns trovärdigheten och beständigheten. Tidskriftsformatets styrka ligger i nischningen, möjligheten att nå smala målgrupper, dess svaghet är att det är för många titlar på marknaden. Utöver dagspress och tidsskrifter tror mediebyråerna på direktreklam och utomhusreklam som framtida format.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)