Topikal behandling med Oxalic® vid aurala plaque hos häst : en retrospektiv studie

University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

Abstract: Denna retrospektiva studie har som syfte att utvärdera effekten av en lösning bestående av salpetersyra, kopparnitrat, zinknitrat och bindemedel (Oxalic®), vid behandling av aurala plaque hos häst. Studien ämnar också jämföra och diskutera detta nya behandlingsalternativ i relation till den i litteraturen enda tidigare beskrivna behandlingen mot sjukdomen, 5 % imiquimodkräm (Aldara®). Journaler för åtta hästar som blivit kliniskt diagnosticerade och behandlade mot aurala plaque på UDS Hästkliniken i Uppsala samt på Hästkliniken Täby mellan 2011 och 2013 låg till grund för insamling av data. Djurägarna till alla de åtta hästarna hade sökt sig till specialistdermatologmottagningen på grund av att deras häst uppvisade tecken på smärta/irritation till följd av sina aurala plaque, vilket visade sig som öron- och huvudskygghet och gav svårigheter i den vardagliga hanteringen av hästen. Behandlingarna följdes upp på nytt genom telefonsamtal med djurägarna 12 till 28 månader efter sista behandling. Behandlingen med den undersökta lösningen visade sig vara mycket effektiv, då samtliga hästar var lesionsfria efter 1-3 behandlingar. En häst hade vid uppföljning fått recidiv. Inga biverkningar tillstötte under behandlingstiden. Ingen statistisk skillnad i behandlingsresultat sågs mellan de två jämförda behandlingarna, men den undersökta lösningen (Oxalic®) hade signifikant färre biverkningar än Aldara®, vilket antyder att den kan vara ett bra behandlingsalternativ mot aurala plaque, som är både enkelt, effektivt och säkert. Mer omfattande studier behövs dock för att med större beviskraft kunna rekommendera behandlingen och utvärdera dess effekt.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)