Vindkraftverk på gårdsnivå

University essay from SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Author: Filip Källner; [2012]

Keywords: gårdsverk; vindkraft; nettodebitering;

Abstract: Lantbrukare blir mer och mer intresserade av att kunna producera el och ge sin verksamhet ytterligare ett ben att stå på, men för att detta ska vara intressant krävs lönsamhet. Då energipriserna varierar och kraven på energieffektivisering blir hårdare, ökar intresset i gårdsbaserad elproduktion. Vindkraftverken har med åren blivit allt större och investeringssummorna har blivit högre. Ett vindkraftverk på 2 MW har en investeringskostnad på ca 30 miljoner, en summa som är så hög att det i princip omöjliggör investeringen för en mindre näringsidkare. Men nu har intresse väckts från mindre elkonsumenter att investera i mindre vindkraftverk för att producera delar av sin konsumtion. Syftet med detta arbete är att undersöka lönsamheten i mindre vindkraftverk, s.k. gårdsverk. För att besvara frågan görs en fallstudie. I fallstudien räknas på ett eventuellt uppförande av ett 43,5 kW gårdsverk från WindEn Sweden AB. Platsen för uppförandet är på en gård i norra Småland. Detta har sedan granskats i kalkyler som ligger som bilagor. I detta fall uppskattades verket producera ca 100 000 kWh per år och gården beräknades direktförbruka ca 50 000 kWh av den vindproducerade elen (Källner pers medd, 2012). På den del man direktförbrukar undkommer man då energiskatten. Med det vindläge som råder på platsen är investeringen inte lönsam enligt de kalkyler jag gjorde med de investeringskostnader och det elpris som råder idag, men med ett förbättrat vindläge förändras resultatet fort då avkastningen ökar avsevärt när vidhastigheten ökar. Energimarknadsinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att utreda hur ett system med nettodebitering skulle fungera i Sverige. Systemet tillämpas redan idag i flera EU länder. Det skulle i sådana fall innebära att man endast debiteras den nettokonsumerade elen varje månad eller fick betalt för nettoproduktionen. Energiskatt och nätavgift betalas då endast på nettokonsumtionen vilket skulle förbättra situationen (Energimarknadsinspektionen 2012). Ett gårdsverk kan även bli en viktig del i ett företags marknadsföring. Exempelvis om ett företag vill marknadsföra sina varor som miljövänliga kan det vara ett bra marknadsföringsargument att kunna säga att man är självförsörjande på el.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)