Yoga and Identity in Everyday Life: studying the meaning creation of nine yoga practitioners.

University essay from Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Abstract: Ämnet för denna uppsats är yogapraktiserandets eventuella inflytande på liv och identitet hos nio svenska yogautövare. Yoga är här en österländsk praxis tolkad i och utifrån västerländska kulturramar i en svensk kontext. Att belysa en kultur i ett sådant möte mellan kulturer, kan framhäva kunskap om den andra. Därför utförs denna studie ur ett interkulturellt perspektiv. Det tas även hänsyn till utvecklingspsykologiska aspekter. Då syftet är att analysera deltagarnas specifika livs-världar och deras individuella sätt att skapa mening gällande yoga, har fenomenologiska metoder valts. Fenomenologisk menings konstitutions analys, utförd med mjukvaran MCA-Minerva understödd av den lexikalt baserade mjukvaran Sphinx Lexica, appliceras på textmaterialet som producerats av informanterna. Totalt sett har nio personer i åldrarna mellan 16 och 60, tre män och sex kvinnor med åtminstone 1,5 års erfarenhet av yoga, blivit intervjuade. Det visas att yoga är viktigt för alla personers identitetsskapande, men dock av olika grader och sorter, gällande samhälleligt/kulturellt liv, arbets-/studieliv samt inre/andligt liv. Rönen relateras till samtida aspekter av det svenska samhället. I yoga tycks individerna, var och en på sitt sätt, finna något som fattas i samhället.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)