Study of the Back-to-Back Test Method for Embedded Systems in Hardware-Software Integration Context

University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

Author: Shangning Wang Wang; [2013]

Keywords: ;

Abstract:

Användningen av inbyggda system för att realisera säkerhetskritiska funktioner, bl.a. inom bilindustrin, leder till krav på avancerade metoder för utveckling och verifiering.“Back-to-Back Testing” (B2B-testning) är en testmetod som föreslås av ISO26262, en nyligen släppt standard för funktionssäkerhet, för att verifiera timing och noggrannhet under fasen för integration av mjukvara och hårdvara (HSI-fasen). B2B-testning under HSI-fasen innebär att ett systems beteende jämförs med beteendet hos en modell av systemet, när båda utsätts för samma test-stimuli. Man kan inte förutsätta att test-svaren blir identiska, även om systemet beter sig korrekt. Avvikelser skapade av variationer i systemets miljö är ofta förekommande. Små avvikelser bör därför tolereras för att undvika för många ”falska” felindikationer. När resultaten från B2B-testning ska utvärderas, så är detta att tolerera vissa avvikelser utan att missa felaktigt beteende en av de största utmaningarna.Det här examensarbetet presenterar en litteraturstudie som undersökt State-of-the-Art i avseende på B2B-testning under HSI-fasen, med en specifik inriktning på ovan nämnda utmaning. Litteraturstudien påvisar en avsaknad av skräddarsydda utvärderingsmetoder för resultaten från B2B-testning under HSI-fasen.Motiverat av denna avsaknad av utvärderingsmetoder presenteras därefter en komparator som använder ett variabelt tröskelvärde för skillnader i test-svaren från test-objekt och modell. Om skillnaden är större än tröskelvärdet så anses testet ha fallerat. Med denna komparator, och en arbetsbänk skräddarsydd för att möjliggöra analyser av komparatorn, visas exempel på möjligheten att tolerera skillnader i beteende framkallat av variationer i systemets miljö, men samtidigt kunna detektera skillnader i beteende som härstammar från fel4i systemet. Exemplen och en studie av ett realistiskt system visar att tillvägagångssättet är lovande som en bas för B2B-testning under HSI-fasen

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)