How Brand Activism Affects Consumer Attitude : A study on Swedish consumers’ attitudes towards companies using brand activism, with the Black Lives Matter movement as context

University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Abstract: Black Lives Matter rörelsen engagerade människor både internationellt och nationellt under våren 2020. Företag var inte sena med att ta ställning och visa deras stöd i frågan, vilket ledde till olika typer av reaktioner bland deras konsumenter. Denna studie ämnar undersöka svenska konsumenters attityd gentemot företag som använder sig av brand activism som svar på sociala rörelser, där Black Lives Matter valts som empiriskt kontext. Studien ämnar också besvara vilka de viktigaste aspekterna bakom konsumenters attityd är. En förstudie har gjorts genom netnografi och empiri har samlats in genom en webbenkät med 260 svenska respondenter. Studiens analys och resultat tyder på att respondenternas generella inställning till brand activism är positiv i de fall då respondenterna anser att den sociala rörelsen som stöttas är viktig. Det finns dock tre dimensioner som påverkar den övergripande attityden. Dessa är autentiskt innehåll, attityd gentemot företaget och värdet i handlingar. Inom dessa dimensioner utrönas flertalet teman där företagets historia och storlek, innehållet i själva budskapet samt att det genomsyrar organisationen är de viktigaste. Vidare är även temana utbildande, genuin och handlingskraftig kommunikation inom brand activism viktiga delar att ta med sig från resultatet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)