Metoder för administrering av läkemedel på sällskapsfåglar : för- och nackdelar med olika metoder

University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

Abstract: Fåglar av ett antal olika arter hålls som husdjur i Sverige. Precis som för andra djurslag uppstår situationer i fåglars liv när de är i behov av veterinärvård, men antalet djursjukhus och kliniker som tar emot fåglar är begränsat. Fåglar är känsliga djur och ett besök på ett djursjukhus kan vara mycket stressande. För att förbättra förutsättningarna för fåglar och kunna erbjuda lämplig behandling bör djurhälsopersonal som arbetar i Sverige ha god kunskap om hur läkemedel administreras på bästa sätt. Vanliga metoder för administrering av läkemedel på fåglar är intramuskulärt, intraosseöst, intravenöst, subkutant och per oralt. I detta kandidatarbete utfördes en litteraturstudie där 14 artiklar och en bok analyserades. Då samtlig litteratur var publicerad utomlands utfördes även en kvalitativ studie där två individer från olika kliniker i Sverige intervjuades för att få en inblick i svenska förhållanden. Arbetets urval av litteratur är generellt sett överens om huvuddelen av de metoder och administrationssätt som undersöktes. Ingen studie med syfte att jämföra olika metoder för läkemedelsadministration hittades, eller med syfte att avgöra de mest lämpliga metoderna. Grunden till val av administrationssätt verkar baseras på författarnas beprövade erfarenhet i området. Förutom metoder för administrering tas även för- och nackdelar med de olika metoderna upp i resultatet. Utifrån arbetets kvalitativa studie sågs viss skillnad jämfört med resultatet från litteraturstudien. Mest utmärkande var intraosseös injektion, som enligt litteraturen är ett utmärkt alternativ, medan de intervjuade klinikerna i princip aldrig använder metoden. En annan skillnad var att den ena kliniken utför alla intravenösa och intraosseösa injektioner under narkos, vilket viss litteratur hävdade går att göra på vaken eller sederad fågel. Kandidatarbetets resultat visar på ett behov av vidare studier och utbildning i ämnet för att förbättra vården för sällskapsfåglar i Sverige.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)