Speak-up as a Resource Based Defence against Application Layer Distributed Denial-of-Service Attacks

University essay from KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

Abstract: Under de senaste åren har antalet DDoS-attacker i Internets applikationsskikt ökat. Detta problem behöver adresseras. Den här rapporten presenterar ett antal existerande metoder för att upptäcka och skydda mot DDoS-attacker i applikationsskiktet. En metod för detta ändamål är att hitta avvikelser av olika typer hos de attackerande klienterna, för att urskilja mellan attackerande och vanliga klienter. Detta är ett brett utforskatförsvarsområde med många positiva resultat, men dessa metoder har ett antal brister, som att de kan resultera i både falska positiva och negativa resultat. En metod som ännu inte har undersökts tillräckligt är resurs-baserat försvar. Det är en metod med mycket potential, eftersom den tydligare kan skilja på goda och onda klienter under en DDoS-attack. Speak-up är en sådan metod och är huvudfokus i denna rapport. För- och nackdelarna med Speak-up har undersökts och resultaten visar på att Speak-up har potential till att bli ett kraftfullt verktyg mot DDoS-attacker. Speak-up har dock sina begränsningar och är därför inte det bästa alternativet under vissa typer av dessa DDoS-attacker.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)