Sense of Place and Mental Wellbeing : Autoethnographic Explorations Through the Streets of Stockholm

University essay from KTH/Urbana och regionala studier

Abstract: Denna studie undersöker hur ’känsla av plats’, betraktat som menings- och anknytningsskapande till plats, påverkar individuellt och allmänt mentalt välbefinnande. Genom appliceringen av förkroppsligad autoetnografi syftar den till att skildra ett personligt narrativ om egna upplevelser från att gå på gatorna i Stockholms innerstad. Forskningsfrågan är: V ad kan ett autoetnografiskt och förkroppsligat tillvägagångssätt bidra till framväxande teorier och metoder som berör sambandet mellan känsla av plats och mentalt välbefinnande? Från det explorativa tillvägagångssättet presenteras några påståenden framåt slutet baserat på resultaten. För det första är det viktigt för utövare, teoretiker och medborgare att utforska platsbetydelser som en del av och i platsen, för att utveckla förståelse och ifrågasätta sociokulturella konstruktioner av att veta och leva. För det andra är det ett etiskt imperativ att vara uppmärksam på affekter och känslor i relation till plats, där ett ökat intresse från de som jobbar med offentliga miljöer behövs. För det tredje består meningsfulla platser av invecklade nätverk av jaget, andra och miljöer, vilket belyser hur miljön sällan har företräde i sig själv. Slutligen visar det autoetnografiska och förkroppsligade tillvägagångssättet på potential för förändring bortom fantasin, där känslighet kan öppna länge stängda dörrar och välkomna något nytt. Resultaten och reflektionerna antyder gemensamt att den inneboende komplexiteten i förhållandet måste bemötas med flexibilitet och öppenhet, snarare än att reduceras och separeras i fraktioner.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)