Platform Thinking Strategic principles for orchestrating innovation ecosystems in the digital economy

University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

Author: Erik Leijon; Joanda Svenheden; [2016-10-14]

Keywords: ;

Abstract: I den digitala ekonomin agerar bolag i en allt med sammankopplad miljö, något som vi i den här studien kallar för att innovationsekosystem. För att blir framgångsrik i detta nya affärslandskap måste väletablerade bolag anamma nya innovationsstrategier. Vi föreslår här att dessa bolag bör anta ett plattformstänkande för att orkestrera sitt innovationsekosystem. Till plattformstänkande räknas de strategier som används utav väletablerade bolag för att exponera sin kärntjänst eller kärnprodukt för externa innovatörer i innovationsekosystemet. Vid en sådan exponering ser bolaget sin produkt eller tjänst som en plattform för innovation och deltagare i innovationsekosystemet kan gemensamt skapa ett större värde än det värde som någon av deltagarna skulle kunna skapa enskilt. Vi har använt oss av en jämförande fallstudie för att undersöka vilka förmågor som väletablerade företag behöver utveckla för att kunna använda sig av en plattform i ett innovationsekosystem. Våra resultat indikerar att väletablerade företag måste utveckla fyra förmågor: förmågan att dela resurser utan att specificera innovationen på förhand; förmågan att fånga värde ifrån flera olika intäktsströmmar; förmågan att skydda värdet som skapats genom att skapa goda relationer; och förmågan att skapa generativa strukturer. Den teoretiska konceptualiseringen av plattformstänkande är denna studies originella bidrag till plattforms- och ekosystemslitteraturen. Denna studie bidrar även med ett praktiskt värde i form av djupare insikter kring de förmågor som väletablerade företag måste utveckla för att unyttja ett innovationsekosystem och lyckas i den digitala ekonomin.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)