Ungdomar och deras utemiljö : en undersökning kring användande och utformning av offentliga platser anpassade för ungdomar

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: På grund av begränsningar i kunskap kring utformning av platser anpassade till ungdomar undersöks i detta arbete hur denna målgrupp i åldern 14-16 år använder offentliga platser. Nuvarande kunskapsläge undersöks genom en litteraturundersökning och kompletteras med en intervju med fem ungdomar för att få deras egen uppfattning. För en djupare förståelse kring ungdomarnas svar görs även platsbesök på tre av platserna som tas upp i intervjun. Uppsatsens fokus ligger på aktiviteter, placering och utformning och under intervjun fick ungdomarna kategorisera platser som positiva eller negativa samt utveckla varför. Sociala aspekter har medvetet undvikits för att bibehålla arbetets fokus kring den fysiska utformningen. En stor del av det lilla som skrivits i ämnet verkar fortfarande vara relevant. Trygghet, lokalkännedom och funktioner är viktiga aspekter i utformningen och jag har tolkat det som att ungdomarna lägger stor vikt kring dessa punkter. Så jag anser att det är viktigare att tillgodose de behoven vid utformning för ungdomar, än att lägga tid och pengar på platsens färg och form.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)