Biodiversitetsfrämjande grönstrukturer och element som gynnar vildbin och andra pollinatörer : en verktygslåda att använda i staden

University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Från flera håll i världen rapporteras det om minskande biodiversitet av djur och växter som ett resultat av mänsklig aktivitet. Vildbin är en av de djurgrupper som minskar snabbt i storlek och som är tvungen att anpassa sig till förstörelsen av livsmiljöer som människor har orsakat. Samtidigt är vildbin oerhört viktiga för naturens ekosystem och de ekosystemtjänster som de genererar. Matproduktion är en av tjänsterna där vi människor behöver vildbin som mest. Som lösning på problemet med försvinnandet av vildbin från jordbrukslandskap har man börjat odla fram bin i industriella anläggningar och frakta dem dit deras pollineringsarbete behövs. Det är inte en hållbar lösning och man måste istället värna om vildbinas habitat och att skapa nya. Under arbetets gång har det visat sig att det finns bra förutsättningar i städer och att landskapsarkitekter har en viktig roll att spela. Denna uppsats ställer bland annat frågan Vilka förutsättningar och typer av livsmiljöer i staden som gynnar pollinerande insekter måste jag som gestaltande landskapsarkitekt verka för att behålla eller skapa? Information har hittats och insikter har skapats genom en litteraturstudie och intervjuer med olika specialister. Svar på den ställda frågan och annan relevant information sammanställs i en verktygslåda, som innehåller olika rekommendationer om hur man som landskapsarkitekt kan gynna diversiteten av vildbin i sin gestaltning.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)