Just War and Jihad: A Cross-cultural Study of Modern Western and Islamic Just War Traditions.

University essay from Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Abstract: Begreppet jihad har fått en stor uppmärksamhet in massmedia den senaste tiden. Det är ett mångdimensionellt, men också ett ofta missförstått, begrepp. Den här studien syftar till att belysa detta begrepp genom att jämföra det med den västerländska teorin om det rättfärdiga kriget, en teori som upplevt något av en renässans the senaste decennierna. Min hypotes är att det finns vissa grundläggande likheter mellan dem, och jag bygger det på antagandet att vissa frågor i krig är så grundläggande att de korsar alla kulturella gränser. Studien är en komparativ studie där jag jämför ett perspektiv på jihad med en standardvariant av den västerländska teorin. Detta perspektiv är framtaget genom att ha jämfört moderna idéer om jihad med äldre. Min hypotes stöds delvis. Vid frågor som rör handlingar i krig, jus in bello, kan vi se stora likheter, framför allt om vi ser till moderna muslimska synvinklar på jihad. Resultatet är mer tvetydigt om vi ser till handlingar innan krig, jus ad bellum. Vissa grundläggande likheter finns i vilka frågor som berörs, men innehållet är olika.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)