Felin idiopatisk cystit : etiologi och förebyggande åtgärder

University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Abstract: Felin idiopatisk cystit (FIC) är den vanligaste formen av symtom i de nedre urinvägarna hos katt. FIC ger symtom som hematuri, smärta vid urinering, frekvent urinering med enbart en liten mängd urin per gång, periuri (urinering utanför lådan) och även obstruktion av uretra kan förekomma. Dessvärre är FIC en uteslutningsdiagnos som ställs när diagnostiska tester inte kan påvisa något som förklarar symtomen.Etiologin till FIC är fortfarande okänd. Studier har dock kunnat visa att symtomen som associeras med FIC kan förvärras av stressande omständigheter, varför en inblandning av det sympatiska nervsystemet och/eller hypotalamus, hypofys och binjurebarks-axeln (HPA-axeln) misstänks. Olika studier har redovisat ökade plasmakoncentrationer av kortikotropin frisättande hormon (CRH) och adrenokortikotropt hormon (ACTH) under stress samt högre plasmakoncentrationer av noradrenalin hos katter med FIC jämfört med friska katter. Även en binjurebarkshypoplasi har återfunnits hos katter med FIC och sammantaget talar dessa fynd för en överaktivering av det sympatiska nervsystemet och en suboptimalt aktiverad HPA-axel hos FIC-katterna. Andra abnormaliteter som setts hos katter med FIC är en ökad permeabilitet i urinblåseväggen. Den ökade permeabiliteten kan leda till en lokal inflammationsreaktion i urinblåsan med frekvent urinering som följd.Det finns dessvärre inga effektiva långsiktiga behandlingsmetoder, men olika försök har visat att katter med FIC tillfrisknar snabbare i en mer stressfri miljö. Åtgärderna kan delas in i tre kategorier; skapa en stressfri miljö anpassad efter kattens behov, se över dåliga relationer samt administrera ångestdämpande läkemedel.FIC är en sjukdom som bättre förebyggs än botas och det finns ännu mycket kvar för forskningen att utröna.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)