Öppen dagvattenhantering i stadens offentliga rum : klimatanpassning i Landskrona

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Genom öppna dagvattenlösningar kan städer anpassas till samtidens och framtidens klimatförändringar samt de problem som kan uppstå vid kraftig nederbörd och höjda vattennivåer i stadens hårdgjorda miljö. Förutom att hantera dagvatten, översvämningar och stora regnmängder finns det möjligheter för många fler värden med öppen dagvattenhantering vilka exempelvis innefattar; - Rena vattnet från föroreningar - Mer biologisk mångfald - Chans att återskapa hotade miljöer - Bättre hälsa - Estetik - Sinnliga upplevelser - Möjligheter till användning och funktion vid annars oanvända ytor - Synliggöra problematik och möjligheter kring dagvatten Genom att se till översvämningskarteringar och vattnets avrinning på ytan vid kraftig nederbörd i Landskrona kan öppna dagvattensystem i staden angripa problemen både på plats där skador kan uppkomma och förebygga dem. Vissa lösningar är mer lämpade tidigt i dagvattenkedjan och andra senare. Dagvattenanläggningarna måste anpassas till platsens förutsättningar vilka kan hjälpa till i valet av lösning.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)