Till- och bortförsel av fosfor i vallodling

University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Abstract: Syftet med studien är att ta upp de problem som finns med de fosforrestriktioner som finns i samband med organisk gödsling i vallodling. Idén till arbetet kom från rådgivarna på Växa i Halland som har upplevt att flera av deras kunder har problem med att uppfylla fosforrestriktionerna. Det finns en lag som säger att det inte är tillåtet att sprida mer än 22 kg fosfor från organisk gödsel ha-1 (hektar per år) spridningsareal under en 5-årsperiod. Gårdar med mycket djur kan få ytterligare fosforrestriktioner beroende på fältens fosforinnehåll. Syftet med arbetet är att belysa de problem som finns kring fosforrestriktionerna. Målet är att få fram verkliga siffror för 5 utvalda gårdars till- och bortförsel av fosfor. I litteraturgenomgången framförs de viktigaste punkterna som berör fosforrestriktionen. De punkter som tas upp är fosforns betydelse för vallen, hur kretsloppet ser ut för fosforn, upptaget av fosforn i vallen, hur restriktionerna ser ut och läckaget av fosfor. Läckaget av fosfor är den stora anledningen till att fosfor är ett problem i dagens jordbruk. Fosforn läcker ut i sjöar och vattendrag genom utlakning och ytavrinning. Det största läckaget sker vid stora nederbördsmängder vilket är svårt att förhindra som lantbrukare. Dock finns det förebyggande insatser som gör att läckaget kan minska. Att förhindra markpackning, strukturkalka och mylla ner gödseln är några exempel på hur en lantbrukare kan minska fosforläckaget. Arbetet innehåller två delar, en del där den litteratur som finns inom området behandlas och en resultatdel där 5 halländska mjölkgårdars grovfoderanalyser, gödselplaner, P-AL tal och gödselanalyser har blivit analyserade. De gårdar som varit med i arbetet blev utvalda för att samtliga hade alla de analyser som behövdes och för att de på ett eller annat sätt har problem med fosforrestriktioner. Analyserna har bearbetats så att ett resultat där till- och bortförsel av fosfor har kunnat ställas mot varandra. På grund av tidsbrist har skördarnas storlek endast uppskattats av lantbrukarna och deras rådgivare. Resultatet av studien visar på att det finns större bortförsel av fosfor än de 22 kg fosfor från organiskt gödsel som lantbrukarna får sprida. Dock har de gårdar som varit med i undersökningen alla spridit över 22 kg fosfor från organisk gödsel. Vilket medfört att 3 av 5 gårdar fick en högre tillförsel än bortförsel. De som hade högre bortförsel än tillförsel var de gårdar som hade spridit minst fosfor. Det framkom att sambandet mellan hög tillförsel av fosfor och överskott av fosfor var stort. Utifrån resultatet kan inte några direkta slutsatser dras, men undersökningen tyder på att en högavkastande vall för bort mer fosfor än 22 kg ha-1. För att kunna säkerställa de resultat som denna studie visar behövs en mer omfattande studie där fler gårdar från olika delar av landet ingår. Det bör också göras mer noggranna mätningar av skördestorleken.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)