The Power of Storytelling - How can everyday conversations transform participatory processes in architecture and community building?

University essay from Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Abstract: Vardagliga konversationer kan sätta igång deltagande processer, men kan samtidigt också innebära ett hot mot normativa professionella praktiker. Min studie undersöker kommunikation och narrativa metoder i ett internationellt utvecklingssamarbete. Undersökningen observerar de möjligheter berättelser kan ha för biståndsprojekt och syftet är att framföra betydelsen av vardagshistorierna i beslutstagandet. Jag bestämde mig för att konstruera en fallstudie om slumområdet Kibera i Nairobi där olika organisationer arbetar med samhällsbyggande. Min avsikt var att jämföra två olika datakällor från Kibera för att undersöka vilka möjligheter lokalbefolkningens berättelser och vardagshistorier bjuder på. Missförstånd mellan olika aktörer uppstår eftersom individer upplever världen på olika sätt och detta gör fallstudien av Kibera intressant att undersöka. Genom att jämföra två olika narrativa källor, med hjälp av olika teoretiker, är det möjligt att visa orsakerna till varför det existerar en klyfta mellan experterna och den lokala befolkningen. Studien utnyttjar en fallstudiemetod, eftersom målet är att etablera en djupare förståelse för hur vardagsberättelser kan förbättra kommunikationen inom design och internationellt biståndsarbete. Efter en noggrann innehållsanalys av olika källor är det möjligt att konstatera att narrativa metoder skapar en bättre förutsättning för internationella biståndsprojekt och dessutom en starkare relation mellan internationella aktörer och utsatta lokala grupper. Vardagsberättelser skapar en naturlig omgivning för aktörer att uttrycka deras tankar och önskemål.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)