Värdeskapande i en kooperativ förening : en fallstudie om Skogsägarna Mellanskog ekonomiska förening

University essay from SLU/Dept. of Forest Products

Abstract: Skogsindustrin utgör en viktig del i Sveriges samhällsekonomi, den skapar arbetstillfällen och bidrar positivt till landets handelsbalans. För att hålla industrin rullande krävs ett kontinuerligt inflöde av råvara. De skogsbolag och skogsägarföreningar som äger dessa industrier har inte tillräckliga volymer för att själva kunna förse industrin med råvara - därför står dessa aktörer i en beroendeställning gentemot privata skogsägare. Skogsbranschen står inför en rad strukturella förändringar gällande den allt mer diversifierade skogsägarkårens målsättningar och behov. Andra värden än de rent monetära tenderar att bli allt viktigare för skogsägarna och konkurrensen för att få tillgång till virke för industrin ökar. Med en ökad konkurrens om privata skogsägares råvara uppstår behovet för de skogliga aktörerna att ha långsiktiga relationer med de privata skogsägarna. Syftet med denna studie är därför att undersöka vad medlemmar i en skogsägarförening anser skapar värde och lojalitet utifrån det tjänsteerbjudande som står till förfogande hos denna skogsägarförening. För att undersöka detta har en kvalitativ fallstudie inom Uppsalas virkesområde hos Mellanskog genomförts. Tre av organisationens anställda och tio medlemmar har intervjuats för detta ändamål. De semistrukturerade intervjuerna byggde på ett teoretiskt ramverk bestående av kooperativ teori, medlemskap, relations- och tjänstemarknadsföring samt engagemang och lojalitet. Studiens resultat visar att både de anställda och medlemmarna anser att skogsägarföreningens inspektorer har en central roll i värdeskapande samt att Mellanskog erbjuder ett pålitligt och långsiktigt helhetskoncept. Inspektorns kompetens och rådgivning möjliggör samskapande av värde med medlemmarna utifrån deras målsättningar. Respondenterna menar att detta tillåts eftersom Mellanskog är en förening som står på skogsägarens sida och inte ett skogligt aktiebolag som enbart förmodas fokusera på monetära aspekter. Värdeskapande ligger till grund för lojalitet och därför är förtroendeaspekten avgörande även i detta avseende. Utöver ovan nämnda resultat är en slutsats från denna studie också att det finns önskemål om att fler medlemmar vill och har ett behov av att veta mer om på vilket sätt Mellanskogs delägande i Setra kan skapa mervärde för medlemmarna. Avslutningsvis kan den förbättringspotential som finns gällande Mellanskogs kommunikation kring deras arbete som en motpart till industrin för att höja virkespriserna nämnas, eftersom ingen av medlemmarna anger detta som en värdeskapande aspekt.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)