Social justice, globalisation and sex trafficking. Subtitle: A qualitative study on support to victims of the sex trade, in an Indian regional context

University essay from Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Abstract: Karnataka har visat sig vara en populär destination för människohandel. Tyvärr faller många migranter och andra offer för människohandlare, ofta på grund av globaliseringens mörka sidor. Det övergripande syftet med studien var att nå en bättre förståelse av tillgängliga stödverksamheter för sexhandels offer i Karnataka, och utmaningar därefter, för att bättre harmonisera tjänster och svara mot offrens rättigheter. Forskningsmetoden bestod av kvalitativ karaktär med etnografiska inslag, med fältarbete som bedrivits i den indiska delstaten Karnataka. Studien ger en kartläggning av stödtjänster (främst rehabiliteringshem) för offer, samtidigt som den undersöker utmaningar i relation till politiska beslut, strategier och implementering. Situationen i dag målar upp en bild av förvirring när det gäller ett fungerande stödsystem. I allmänhet var rehabiliteringshemmen ohygieniska med dåliga sanitära förhållanden med begränsad hälso-och sjukvård. Hemmen var även otillräckliga vad gäller säkerhet, samarbete och samordning, samt utbildning och erfarenhet hos personal. De ’skyddande och rehabiliterande hemmen’ (Ujjawalas) är inte tillräckliga nog vad gäller ett stödsystem, och de fokuserar inte enbart på offer för sexhandeln. Således bör det finnas specialisthjälp (med hälsokliniker), särskilt eftersom offer för sexhandeln ofta behöver specialiserad vård, psykosocialt som fysiskt. Ett socialt rättvist stödsystem bör förstå och värdera mänskliga rättigheter, samt erkänna värdighet hos varje individ. Om det finns en brist på ett fungerande stödsystem, och framför allt ett holistiskt sektorsövergripande synsätt, riskerar offer fysiska såväl som psykiska problem. Ett icke fungerande stödsystem kan också förvärra socioekonomiska orättvisor, speciellt eftersom offer riskerar att hamna i fattigdom om de inte integreras tillbaka i samhället. Som en övergripande socioekonomisk och politisk fråga undergräver det hälsa, trygghet och säkerhet, inte bara hos de människor som är direkt berörda utan samhället i stort.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)