USING RULE-BASED METHODS AND MACHINE LEARNING FOR SHORT ANSWER SCORING

University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Abstract: Automatiskt rättning av korta texter är ett område som spänner allt från naturlig språkbehandling till maskininlärning. Projektet behandlar maskininlärning för att förutsäga korrektheten av svar i fritext. Naturlig språkbehandling används för att analysera text och utvinna viktiga underliggande relationer i texten. Det finns idag flera approximativa lösningar för automatiskt rättning av korta svar i fritext. Två framstående metoder är maskininlärning och regelbaserad metod. Vi kommer att framföra en alternativ metod som kombinerar maskininlärning med en regelbaserad metod för att approximativt lösa förenämnda problemet. Studien handlar om att implementera en regelbaserad metod, maskininlärning metod och en slutgiltig kombination av båda dessa metoder. Utvärderingen av den kombinerade metoden utförs genom att titta på de relativa ändringarna i prestanda då vi jämför med den regelbaserade och maskininlärning metoden. De erhållna resultaten har visat att det inte finns någon ökning av noggrannheten hos den kombinerade metoden jämfört med endast maskininlärning metoden. Den kombinerade metoden använder emellertid en liten mängd märkta data med en noggrannhet som är nästan lika metoden med maskininlärning, vilket är positivt. Ytterligare undersökning inom detta område behövs, denna uppsats är bara ett litet bidrag till nya metoder i automatisk rättning.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)