Bilfritt boende – vägen framåt för en hållbar mobilitet? : en fallstudie av Cykelhuset Ohboy

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap om bilfritt boende som verktyg för hållbar mobilitet. Ett av de främsta verktyg som kommuner har för att styra mot en minskad andel bilresor är just parkering. Under de senaste åren har allt fler kommuner börjat använda sig av flexibla parkeringsnormer som möjliggör för reducerade eller slopade parkeringskrav vid bostadsbyggande. I dagsläget finns det dock en bristande kunskap om planeringsförutsättningarna för en sådan praktik samt om vilka effekterna blir av att uppföra bostäder med få eller inga parkeringsplatser. Utifrån denna kunskapsbrist finns ett behov av att följa upp genomförda bostadsprojekt. Här studeras Cykelhuset Ohboy som är ett pilotprojekt för bilfritt boende där exploatören har tillåtits att bygga helt utan parkering i utbyte mot mobilitetsinsatser. Utifrån en enkät- och intervjustudie med de boende i Ohboy framhålls hur frånvaro av parkering samt tillgång till mobilitetsinsatser utgör en stödjande struktur för hållbara mobilitetsval. Genom intervjuer med Malmö Stad och exploatören Hauschild+Siegel studeras även planeringsprocessen bakom detta pilotprojekt. Utifrån en analys av planeringsprocessen konstateras att trots att såväl kommuner som exploatörer har drivkrafter för sänkta parkeringstal så förutsätter uppförandet av specifikt bilfria boenden ett avsteg från nuvarande planeringspraktik. En slutsats som dras är därmed att det behövs en förändring på policynivå för att fler bilfria boenden ska möjliggöras framöver. Samtidigt som uppsatsen understryker att det finns ett fortsatt behov av vidare forskning så framhålls utifrån studien att bilfritt boende är en väg framåt för hållbar mobilitet. Det bilfria boende-konceptet utgör nämligen en stödjande struktur för minskad bilism, och genom projekt likt Ohboy utmanas dessutom de planeringsprocesser som fortsätter att reproducera bilens ohållbara plats i staden.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)