Flödesstyrning av biobränsle till kraftvärmeverk : en fallstudie av Ryaverket

University essay from SLU/Dept. of Forest Products

Abstract: Biobränsle har under de senaste åren övergått till att bli huvudbränslet för Sveriges kraftvärmeverk, vilket har medfört ett antal utmaningar. Detta då kraftvärmeverken dels har stora volymbehov av jämn och kontinuerlig tillförsel av bränsle till pannan, dels små ytor för mottagning och hantering av biobränsle. Detta har ökat behovet av ett jämnt tillflöde över tiden samt en hög tillförlitlighet gällande leveranserna. Ryaverket är Borås Energi och Miljö AB:s största produktionsenhet när det gäller produktion av fjärrvärme, el och fjärrkyla. Kraftvärmeverket drivs främst med bioenergi och avfall. I dagsläget är inflödet av biobränsle under mottagningens öppettider mycket ojämnt, vilket har resulterat i irritation till följd av väntetider för transportörer och därigenom en orolig arbetsmiljö för personalen på biobränslemottagningen. Utöver detta har situationen även resulterat i en mycket ojämn arbetsbelastning på personal och anläggning och därmed en ökad kostnad för mottagningen. Syftet med studien var därför att kartlägga flödet av biobränsle till Ryaverkets mottagning för att efter analys kunna lämna förslag på förbättringsåtgärder som skall leda till en bättre arbetsmiljö samt ett kostnadseffektivare nyttjande av personal och anläggning. I studien har det bland annat konstaterats att underleveranser oftast sker på måndagar och fredagar samt att överleveranser oftast sker på onsdagar och torsdagar. Det konstaterades även att cirka 83 procent av leveranserna mellan september år 2012 till och med mars år 2013 har ankommit innan klockan 16.00. Att det i nuläget finns ett ojämnt inflöde över veckodagarna samt över dagens timmar åskådliggjordes då transportörerna under vecka 9 till och med vecka 13 spenderade över 256 timmar i kö, vilket med en snittkostnad på 16 kronor per minut inneburit en totalkostnad på cirka 245 800 kronor för försörjningskedjan. I studien fastställdes det även att leverantörerna enligt kontrakt inte har någon skyldighet gällande leveransprecision på varken vecko- eller dagsnivå och att uppföljning över huruvida beställningarna följs av leverantörerna i första hand sker när veckans leveranser är genomförda. Studien har resulterat i ett antal förslag på åtgärder till Borås Energi och Miljö AB med syfte att leda till en bättre arbetsmiljö samt ett kostnadseffektivare nyttjande av personal och anläggning. En mer aktiv uppföljning samt ett ökat informationsdelande, främst rörande den önskade leveransfördelningen och när volymerna kommer att levereras, är de åtgärder som bör prioriteras enligt studiens författare för att främja ett mer önskvärt inflöde.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)