Autonomous cars and agency: An empirical study on the coexistence of artificial drivers and humans in traffic

University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

Abstract: Det är osäkert hur självkörande bilar kommer utöva agency när de introduceras i trafikens sociala miljö. Forskning inom området har huvudsakligen adresserat tekniska aspekter och således förbisett de sociala. Syftet med studien var därför att undersöka hur agency attribueras till självkörande bilar när de ska interagera med människor i trafiken. Genom att använda en tolkande kvalitativ ansats undersöktes hur åtta intressenter från olika domäner attribuerade agency till självkörande bilar. Detta genomfördes genom att vi lät dem lösa scenarier som påvisar agencyproblematik gällande interaktionen mellan självkörande bilar och människor. Resultatet påvisade att den framträdande metoden för att införa självkörande bilar innebär att omgivningen anpassas till tekniken, något som är problematiskt både i teorin och praktiken. Vissa respondenter från akademin tilldelade bilarna en form av mänsklig agency då de aktivt kunde samarbeta med människor genom programmerat aggressivt beteende. Denna uppfattning visade sig emellertid vara i minoritet då både praktiker och respondenter från offentlig sektor tillämpade den vedertagna informatikdefinitionen av agency där teknik passivt agerar under mänsklig kontroll. Den senare uppfattningen återspeglades av teknik i användning samt regler som styr hur självkörande bilar skall fungera i praktiken. Detta fick oss att identifiera informatikdefinitionen som mest framträdande. Ibland var dock de självkörande bilarna inte under direkt mänsklig kontroll då de under strikta omständigheter verkade autonomt. Informatikdefinitionen var därför inte helt adekvat vilket ledde oss till att föreslå en ny definition kallad “begränsad autonom agency”. Denna definition speglar hur självkörande bilar fungerar autonomt samtidigt som de befinner sig inom en armlängds avstånd från mänsklig kontroll.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)