Datorn i skolan – artefakt eller verktyg? - enn fallstudie på en gymnasieskola

University essay from

Abstract: SammanfattningI dagens informations- och tekniksamhälle ökar vikten av att kunna kommunicera, förstå sin omvärld och orientera sig idenna i takt med att tekniken utvecklas. Datorn och förmågan att hantera denna, har varit och är det främsta medlet idenna process. Då skolan är en naturlig del av samhället, är det naturligt att datorn fått en större plats även här. Syftetmed denna studie har därför varit att få ökad förståelse för hur digital kompetens kan medverka vid lärandeprocesser.Frågeställningen löd: om lärarna transponerar datorn till eleverna i sin undervisning och i så fall hur?Studien genomfördes framförallt inom ramen för matematikämnet, men resonemangen som förs är allmängiltiga.Platsen för studien var på en stor gymnasieskola som just påbörjat satsningen att ge varje elev en dator med start hösten011. Data samlades in via en webbenkät, ett tjugotal klassrumsobservationer och en samtalsintervju med IT-ansvarigrektor. Resultaten tyder på att det fanns en i huvudsak positiv inställning till satsningen, men att ytterligarekompetensutbildning var önskvärd. I synnerhet verkar matematikämnet ha svårare att implementera datorn som verktygi undervisningen jämfört med andra ämnen.Vår ambition har också varit att försöka se hur vår framtida roll som lärare sannolikt kommer att förändras i takt medinformationstekniken. Studien har för oss inneburit en ökad förståelse för vikten av att utveckla den digitalakompetensen vid sidan av de mer erkända kompetenserna inom pedagogik/didaktik och ämneskunskap.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)