Legitimacy : Sources in the high-risk industries

University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Abstract: Bakgrund: År 2017 lämnade Riksrevisionen en rapport gällande avskaffandet av revisionsplikten för mindre företag i Sverige, vilket trädde i kraft under 2010. Riksrevisionen förklarade i denna rapport att lagändringen skapade obalans i Sveriges ekonomi. Detta då det av rapporten framgår att större brister i företags bokföring ökat efter att revisionsplikten slopades, vilket främst syns i den så kallade högriskindustrin, varav ett förslag vore att återinföra lagstadgad revision för samtliga aktiebolag i Sverige i mån att skapa legitimitet hos dessa företag.  Syftet: Denna rapport är menad att skapa en diskussion hur företag inom högrisk-branscher, i detta fall restaurangindustrin, skapar legitimitet jämtemot sina intressenter om de inte längre krävs granskas av en revisor. Denna diskussion kommer vara mellan företagare samt av författarna utvalda intressenter för att besvara författarnas underfrågor vilket sedan kommer besvara rapportens huvudfråga.  Metod: Det empiriska materialet som ingår i denna rapport har insamlats med en kvalitativ metod genom triangulering med en abduktiv ansats. Denna har bestått av semistrukturerade intervjuer med företag, banker, Skatteverket, revisorer och redovisare. Svaren har jämförts och analyserats med hjälp av författarnas uppställda teoretiska referensram.   Slutsats: Diskussion mellan företagare och intressenter visar att det inte alltid krävs att företag ska låta sig granskas av en revisor för att uppnå legitimitet, även om detta av intervjupersonerna framgår som den mer legitimerande åtgärden. Av vår slutsats framgår att företag genom förflutna, nutida och framtida handlingar kan skapa och bibehålla legitimitet, vilket innefattar handlingar som att följa de regler och principer som delas av industrin och dess intressenter men även handlingar som skapar en bättre image av företaget och dess ledning. Intressenterna ser även inhyrning av redovisnings och revisionstjänster som legitimerande då bokföringen har skapats indirekt genom rådgivning eller i direkt samspel med en redovisningskonsult samt revisor. Denna rapport är menad att skapa förståelse mellan företag och dess intressenter varav denna slutsats ska bidra till att skapa konsensus mellan de berörda parterna. 

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)