Djurens betydelse för Krim-Kongo hemorragisk feber virus

University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

Abstract: Krim-Kongo hemorragisk feber virus, CCHFV, orsakar en allvarlig hemorragisk febersjukdom med hög dödlighet hos människor. Den är utspridd över stora delar av den Gamla Världen, så som Afrika, Mellanöstern, Asien och sydöstra Europa. Viruset sprids med fästingar och replikeras i infekterade däggdjur samt hos struts. Till skillnad från människor visar djur sällan några symtom vid infektion av CCHFV, även om det är visat att flera arter utvecklar viremi och antikroppssvar. De mest studerade arterna är nötkreatur, får och getter. Dessa arter har i vissa områden en mycket hög seroprevalens för CCHFV, den varierar dock kraftigt mellan olika endemiska områden. Bland studerade vilda däggdjur i södra Afrika har man även hos vissa arter funnit en hög seroprevalens. Fästingar fungerar som vektorer för CCHFV och fästingen Hyalomma marginatum och dess underarter anses vara de främsta vektorerna för viruset. Fästingar kan föra över CCHFV både vertikalt och horisontellt. De flesta människor som drabbas av sjukdomen har smittats vid kontakt med viremiska djur eller deras kroppsvätskor eller efter fästingbett av en infekterad individ. Det är därför främst riskgrupper som veterinärer, bönder och slakteripersonal som drabbas. För att undvika att människor drabbas av sjukdomen är det viktigt att minska prevalensen bland djur, för att i förlängningen undvika att människor smittas. Detta skulle kunna ske dels genom att minska antalet fästingar på djuren, dels genom att förhindra att viremiska tamdjur vid direktkontakt smittar människor. Många länder, däribland flera europeiska, saknar idag en plan för hur CCHFV ska övervakas och bekämpas. Detta trots att länder som Spanien och Italien har förutsättningar för att drabbas av CCHFV då Hyalomma marginatum finns i dessa länder, samt att CCHFV relativt lätt skulle kunna föras in via flyttfåglar som bär på infekterade fästingar, vilda däggdjur eller tamdjur som förflyttas. Ett bra övervakningsprogram för viruset kräver även fungerande testmetoder samt tillförlitlig diagnostik för att kunna säkerställa och jämföra förekomsten av CCHFV mellan områden. Mycket forskning återstår att göra för att förstå vilka abiotiska och biotiska faktorer som påverkar upprätthållandet av CCHFV hos reservoarer och vektorer samt hur viruset skulle kunna sprida sig. Denna litteraturstudie försöker besvara frågorna hur djur påverkas, vilka djurslag som har betydelse som reservoarer och smittspridare av CCHFV, hur den kan bekämpas och övervakas samt om den skulle kunna sprida sig i Europa.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)