The Digital Scrapyard - An Examination of the Applicability of Copyright Exhaustion on Software License Agreements

University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

Abstract: Denna uppsats belyser de ökande rättsverkningarna det digitala samhället har på upphovsrätten. Framför allt har principen om konsumtion av upphovsrätt, ett undantag på en författares ensamrätt att sprida sitt arbete, erhållit en ny tolkning. Principen innebär att när en rättighetshavare placerar dennes upphovsrättsskyddade verk på marknaden till försäljning, är spridningsrätten konsumerad, vilket innebär att kopian inte längre kan kontrolleras av skaparen. Traditionellt sett har ingen tillämpning av konsumtion varit möjligt på digitala varor, eftersom principen har ansetts endast omfatta fysiska kopior som säljs och inte licensieras. EU-domstolen har emellertid slagit fast i det banbrytande rättsfallet UsedSoft att principen om konsumtion kan tillämpas på datorprogram eller programvara. EU-domstolen konstaterade att om en licens i själva verket är en överlåtelse av äganderätten i utbyte mot ett engångsbelopp, bör detta tillstånd räknas som en försäljning. Vidare ansåg EU-domstolen att en sådan överlåtelse kommer att förvandla en överföringsrätt till allmänheten till en spridningsrätt. Eftersom ingenting i mjukvarudirektivet hindrar en tillämpning av spridningsrätt på immateriella kopior, kunde principen om konsumtion utvidgas till att omfatta nedladdade exemplar av datorprogram. Denna tolkning av EU-domstolen skapar en dikotomi med USA:s jurisdiktion, eftersom den senare har rört sig mot ett ökat skydd av rättigheterna för en upphovsrättsinnehavare. De amerikanska domstolarna har, i motsats till EU-domstolen, dragit slutsatsen att det beror på klausulernas innehåll i licensavtalet om licensen kan räknas som en försäljning eller inte. Dessutom, med den senaste, fortfarande pågående, rättsfallet ReDigi, har de amerikanska domstolarna vägrat att godta en utökad tillämpning av konsumtion på digitala överföringar, eftersom en sådan överföring innebär skapandet av nya exemplar, som kommer att bryta en författares ensamrätt till mångfaldigande. Via rättspraxis framstår det europeiska ställningstagandet som mer lämpligt än den amerikanska motsvarigheten. Så länge licenserna i fråga är ägarbyten och därmed faktiskt säljs, kan konsumtion appliceras. En olöst fråga är den teoretiska tillämpningen av konsumtion på andra digitala verk som musik. Emellertid föreslår denna uppsats att den utvidgade principen om konsumtion av upphovsrätten kommer att vara tillämpliga på dessa arbeten. Att använd programvara legitimt kan vara föremål för återförsäljning kommer att påverka lagstiftning, rättighetsinnehavaren och köparen. Även om osäkerheten kvarstår angående kravet på att göra kopian oanvändbart före återförsäljning, har UsedSoft-fallet en avsevärd potential i att totalt förändra den nuvarande affärsmodellen för mjukvara. Framtida rättspraxis från EU-domstolen kommer att leverera fler klargöranden på denna nya marknad.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)