Ekologisk kompensation - återbetalning till naturen : en studie av omvärlden och förslag på tillämpning för Uppsalas nya stadsdelar

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Ekologisk kompensation är en metod för att gottgöra skadan som uppstår på naturen vid exploatering. Den baseras på skadelindringshierarkin som handlar om att i första hand undvika att skada naturen och sedan att begränsa skadan, därefter restaurera den natur som blivit skadad och i sista hand kompensera. Grundtanken med ekologisk kompensation är att man ska betala tillbaka de naturvärden som man tar i anspråk vid exploatering, man ska göra rätt för sig helt enkelt. I Sverige har det börjat diskuteras mer och mer kring ekologisk kompensation som ett effektivt sätt att förhindra förlust av ekosystemtjänster, ekologiska funktioner och natur, men det är fortfarande relativt nytt och obeprövat. Det finns ett antal svenska kommuner som redan börjat implementera ekologisk kompensation i sitt arbete men det finns fortfarande många osäkerheter. I den här rapporten har det undersökts hur ekologisk kompensation kan användas i Uppsala kommuns nya stadsdelar och en litteraturstudie har genomförts för att se hur andra länder och kommuner har implementerat ekologisk kompensation i sitt arbete med samhällsbyggnad och planering. Tyskland var ett av de första länderna att införa ekologisk kompensation och gjorde det redan på 1970-talet och har influerat flera andra länder till att göra detsamma, bland annat USA, Nederländerna, Brasilien, Storbritannien och Sverige. Sedan dess har många diskussioner handlat om huruvida ekologisk kompensation faktiskt kan ha fördelar eller om det bara blir en ursäkt för ökad exploatering, men också om att naturvärden är svåra att värdera och att det aldrig går att återskapa natur. De nya stadsdelarna söder om Uppsala är ett aktuellt projekt där det ska byggas flera nya stadsdelar, strax sydost om Uppsala. Projektet kommer medföra en stor påverkan med negativa konsekvenser på den befintliga naturen även om skadelindringshierarkin följs och bevarande åtgärder vidtas för att bevara naturvärden. Den här rapporten sammanfattar olika sätt att tillämpa ekologisk kompensation och även hur det kan tillämpas i projektet Sydöstra stadsdelarna. Genom rapporten dras slutsatsen att Uppsalas kommun bör tillämpa en kombination av kompensationsåtgärder, eftersom ytan för exploatering är storskalig och även innehåller stora variationer av naturmiljöer och biotoper. Lämpliga kompensationsåtgärder att använda sig av är naturvård och skötsel, habitatbanker och att utse specifika områden för kompensationsåtgärder. Vidare påpekas även vikten av att ekologisk kompensation tillkommer tidigt i projekten och att det finns lämplig kunskap om naturvärden, ekologiska funktioner och kompensationsmetoder, för att försäkra sig om att den ekologiska kompensationen utförs korrekt.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)