Parkslide, Reynoutria japonica, i vägkanter : Var kan den växa och hur påverkas platsen?

University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Abstract: Parkslide (Reynoutria japonica) har sitt ursprung i östra Asien, i bland annat Kina och Japan. Den introducerades till Europa som prydnadsväxt på 1800-talet och har sedan dess spridit sig från parker och trädgårdar ut i natur- och kulturlandskap. Idag betraktas parkslide som en av världens mest invasiva arter och har etablerat sig i stora delar av Europa och Nordamerika samt i Nya Zeeland och delar av Australien. Parkslide har en effektiv vegetativ spridning där mycket små bitar av rhizomen eller stjälkdelar kan ge upphov till nya plantor. Än så länge är endast honliga individer av denna dioika, alternativt gynodioika, art kända i Europa men den kan däremot bilda fröhybrider med besläktade arter. Parkslide återfinns bland annat i vägkanter, vilka kan hysa en speciell flora och fungera som refug för växter vars ursprungliga habitat minskat. För att undersöka parkslidets eventuella påverkan på den biologiska mångfalden i vägkanter gjordes dels en litteraturstudie på hur den interagerar med sin omgivning, dels en jämförelse av parkslidets ståndortsamplitud med de biotiska och abiotiska faktorer som präglar olika vägkantsmiljöer. Resultatet visade att parkslide har en bred ståndortsamplitud vilket gör den mer eller mindre väl anpassad att växa i alla de olika vägkantsmiljöer som går att finna i södra Sverige. Med en kraftig tillväxt både ovan och under jord och ett stort årligt bladnedfall kan den konkurrera ut många av de redan hotade växter som huserar i vägkanter och på så vis minska artdiversiteten. Utöver parkslidets effektiva spridning gör ett minskat tryck från naturliga fiender i de invaderade regionerna den än mer konkurrenskraftig. För att värna de hotade arter som växer i vägkanter är det viktigt att inte bara minska spridandet av parkslide utan även bevara de andra miljöer i vilka dessa hotade arter trivs.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)