Kriterier för en framgångsrik rehabiliteringsträdgård : för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Medan de hälsogynnande effekterna av natur har visats i flera studier finns ett behov av studier som beskriver de specifika hälsogynnande elementen i trädgårdsmiljön. Denna studie syftar att specificera, och ge en överskådlig bild av, kriterierna för en hälsogynnande rehabiliteringsträdgård för människor med stressrelaterad mental ohälsa. En litteraturstudie har genomförts för att skapa en översikt av den tillgängliga kunskapen i ämnet. Resultaten visar en möjlighet att syntetisera de befintliga studierna. Från ett upplevelseperspektiv har tre huvudkategorier identifierats, vilka strukturerar de specifika kriterierna: Förutsättningar, Medvetna effekter och Undermedvetna effekter av rehabiliteringsträdgården. Dessa kategorier, med underkategorier av flertalet specifika kriterier, i kombination med tidsaspekten av rehabiliteringsprocessen, ger en översikt av kriterierna för en framgångsrik rehabiliteringsträdgård. Denna modell kan användas i framtida anläggningar. Medan studien har skapat en översikt finns ett behov av mer omfattande studier och detaljerade beskrivningar av de specifika kriterierna.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)