Modeling and Simulation of Fixed Bed Batch Bark Drying

University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

Abstract: I examensarbetet gjordes fyra variationer av en modell med målet att simulera torkningen av bark. Alla fyra variationerna jämfördes med experimentella data från en pilotanläggning och värme- och massöverföringskoefficienten kalibrerades mot experimentella data. De fyra modellvariationerna är: • Adiabatisk mättningsmodell • Värme och massöverföringskoefficientsmodell • Isotermmodell • Fraktionsmodell Den adiabatiska mättnadsmodellen var det sämsta och representerade inte torkningskurvan mycket bra, särskilt vid låga fukthalter. Värmen och massöverföringskoefficient modellen representerade torkkurvan bättre, särskilt för björk och tall. Men för gran det var en konsekvent fel mellan de experimentella data och modeller torkkurvan. Isotermmodellen påverkade inte torkningshastigheten mycket jämfört med vad som redan sett i värmen och massöverföringskoefficienten modell men vissa förändringar kunde ses på temperaturprofilerna och björkens viktkurva, som hade den lägsta initiala fukthalt. Den bästa representationen av torkningshastigheten uppnåddes, med upp till 99% determinationscoefficient, med fraktionsmodellen som hade tre storleksfraktioner. Fraktionsmodellen jämfördes slutligen med industriella data med framgång.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)