Utfodringens betydelse för osteokondros hos hund

University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Abstract: Osteokondros är en vanlig multifaktoriell sjukdom hos stora och snabbt växande hundraser och kan drabba flera leder så som exempelvis armbågs- och bogleder. En lokal störning i den endokondrala benbildningen i epifysen eller metafysens tillväxtbrosk leder till ojämnheter i brosket, som i sin tur orsakar smärta och hälta. Osteokondros påverkar hundens välfärd såväl som människans användning av hunden. Kunskap om sjukdomsförloppet och faktorer som påverkar sjukdomsutveckling krävs för att förhindra uppkomst av osteokondros. Den här litteraturgenomgången syftar till att klargöra huruvida utfodring påverkar utvecklingen av osteokondros hos hund och i så fall på vilket sätt. Litteraturstudien har avgränsats till betydelsen av överutfodring med energi och protein samt över- eller underutfodring med kalcium och fosfor. För att en normal ledyta ska bildas krävs ett intrikat samspel mellan mekanismerna för skelettillväxt, endokondral benbildning samt benremodulering. Detta pågår under hela tiden som leden utvecklas och är av största betydelse för att den subkondrala spongiosan skall tåla den biomekaniska belastning leden kommer att utsättas för. När utvecklingen sker korrekt är den växande hundens viktuppgång i balans med skelettets och ledernas utveckling till att tåla allt mer belastning. Biomekanisk belastning över fysiologiska nivåer kan orsaka ämnesomsättningsrubbningar eller ischemi i tillväxtbrosket vilket leder till störningar i benbildningen och osteokondros. Ett för högt energi- och proteininnehåll leder dels till snabb viktuppgång, dels till försenad skelettmognad vilket båda får till följd att större belastning läggs på en mindre hållfast led. Inlagring av kalcium i skelettet gör benet hårt. Det finns evidens i litteraturen för att både en för låg och en för hög absorption av kalcium från tarmen kan störa skelettutvecklingen. Forskning har även visat att unga hundar endast i liten utsträckning kan reglera kalciumupptaget. Däremot kan fosforupptaget regleras i större utsträckning. Det är därmed av stor vikt att halterna kalcium i fodret är väl avpassade till hundens behov. Utfodring tycks vara av stor vikt för utvecklingen av osteokondros men även flera andra faktorer såsom motion påverkar sjukdomens utveckling. Det saknas dock studier av sambandet mellan olika nivåer av foderintag och olika grad av motion.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)