Metodutveckling Teamcenter tillverkningsunderlag och dokumentation

University essay from Luleå/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Author: Sofia Sundbaum; [2014]

Keywords: Production; PLM; PDM; teamcenter; BOM; drawing;

Abstract: Gestamp HardTech AB har uppfunnit presshärdningstekniken och bedriver tillverkning av fordonskomponenter i Luleå. Den specialiserade avdelningen Verktygskonstruktion har en lång erfarenhet och tillämpar senaste teknik vid utveckling av presshärdningsverktyg för tillverkning av komponenter. Höghastighetsbearbetning, provtryckningspress och femaxlig bearbetning integrerat med datorstödd konstruktion/beredning och analys är några exempel på moderna funktioner inom företaget.
Denna rapport redogör för examensarbetet vid utbildningen till Civilingenjör i Maskinteknik vid Luleå tekniska universitet. Ämnet som behandlas är en metodutveckling av Product Lifecycle Management-systemet Siemens Teamcenter med fokus på produktdata. Det produktdata som behandlas är ritningar och underlag för tillverkning, materiallistor (BOM) och monteringsinstruktioner. Informationen kommer från datorstödda konstruktionsfiler (CAD) och rapporten beskriver hur dessa områden integreras och hur informationen sedan kan redovisas och bli åtkomlig för användare. Syftet är att förbättra dagens arbetssätt och ge svar på huruvida företaget kan arbeta med gränssnittet i förhållande till de komponenter som tillverkas och ingår i produktutvecklingen.
Kapitel 2 till 6 utgör huvuddelen av examensarbetet där en introduktion ges och sedan går över till avsnitten om teori och metod. Metoden som tillämpas är en form av mindmapping utifrån applikationsguider som med hjälp av grenarna reder ut de ingående funktionerna i gränssnittet Teamcenter. Metoden har tillämpats för att på ett bra sätt komma fram till hur funktionerna bör hänga ihop för att besvara frågeställningen. Som komplement till utredningen har enkäter skickats ut till de anställda vid avdelningarna Beredning och Verktygskonstruktion och en intervju har genomförts vid divisionen Länsteknik vid Norrbottens Läns Landsting. Intervjun handlar om de versionshanteringssystem som används i det dagliga arbetet med syftet att bredda perspektiv och synsätt till nytta för examensarbetet.
Eftersom PLM-systemet är mycket brett stod det klart i ett tidigt skede att flera lösningsvägar är applicerbara. En viktningsmetod har tillämpats på de lösningsvägar som är möjliga som berör flera av examensarbetets resultat.
Kapitel 5 är empiriavsnittet uppdelat i analys, resultat och slutsatser där varje delavsnitt från metodkapitlet följer som underrubriker. Resultaten som redogörs för kan delas upp i tre olika delar. Där föreligger två olika krav för att kunna genomföra generering av olika typer av rapporter och filformat. Dels finns ett behov av att anpassa datamodellen genom det fristående gränssnittet Business Modeler IDE (BMIDE). Sedan definieras objekten i Teamcenter för att därefter kunna genomföra sökningar på vissa objekt knutna till ett verktygsprojekt. På så sätt kan filer exporteras och importeras för att kunna arbeta med informationen på ett självgenererande sätt.
Vid fortsatt arbete med gränssnittet rekommenderas samarbete mellan flera personer då gränssnittet förutsätter breda förkunskaper och erfarenhet av både programmering och produktutveckling. Anledningen är att det är en skillnad mellan att använda gränssnittet för produktutvecklingen och anpassa systemet efter hur man vill använda det.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)