Historisk plats, moderna problem : tre idéförslag till bullerreducerande åtgärder för Kronparken i Uppsala

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Kronparken i Uppsala huserar stora, gamla tallar med rötterna i 1600-talet. I den här skogsparken gick Linné med sina studenter och det var här han beskrev och namngav just Pinus sylvestris, tallen. Tallskogen i Kronparken har under lång tid vuxit till en mycket speciell miljö där flera ovanliga fåglar, insekter och växter trivs. Skogsparken har i och med detta mycket hög ekologiska och historiska vär-den. Rakt igenom skogen går två vältrafikerade vägar som korsar varandra i Kron-parkens mitt. Dessa vägar genererar höga bullernivåer som sprids genom Kronparken och gör den oattraktiv för människor att vistas i. I denna uppsats utforskas olika sätt att sänka den reella och upplevda bullernivån i Kronparkens nordvästra del. Metoderna som används är en litteraturstudie som studerar både gamla och nya strategier för att dämpa buller. En ljudnivåmätning bekräftar behovet av bullerdämpande åtgärder i Kronparken och genom en plats-analys utvärderas vilka förutsättningar som finns på platsen. Efterforskningen re-sulterar i tre förslag på bullerreducerande åtgärder som kan göra platsen attraktiv för människor i rekreationsändamål, passar in i miljön och gynnar den biologiska mångfalden i skogen.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)