En fisk på torra land : en beskrivande uppsats om RAS-producenter på den svenska landsbygden

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Runt om i världen syns trender inom livsmedelsproduktion som pekar på att allt fler upplever sig ha ett ansvar för jord och hav, i utbyte mot de resurser vi åtnjuter. Bland dessa finns en kritik mot det befintliga fisket, som genom effektiviserade metoder riskerar att fiska ut de naturliga bestånden i både hav och sjöar. Samtidigt kritiseras också odling av vattenlevande organismer, eftersom den har visat sig ha negativ påverkan på miljön. I detta dödläge, där efterfrågan på fisk kvarstår medan tillgången minskar, har nya former av fiskodling kommit till ytan. Recirculating Aquaculture Systems (RAS) är exempel på ett slutet, landbaserat odlingssystem som genom att recirkulera vattnet i odlingen begränsar påverkan på miljön. Denna uppsats undersöker denna nya form av produktion i ett svenskt sammanhang, och även hur dessa RAS- producenter motiverar sitt val av verksamhet. Studien är kvalitativ och bygger på utsagor från sex informanter som i dagsläget är aktiva producenter av fisk i recirkulerande, landbaserade system. Med vägledning av begreppen motiv, ontologisk trygghet och sociala rörelser har materialet analyserats, för att åskådliggöra de yttre och inre faktorer som påverkar informanternas motiv. I studien har det framgått att landbaserat vattenbruk kräver små arealer och lite av den kunskap som traditionellt förknippas med livsmedelsproduktion på landsbygden. Istället krävs biologisk och ekologisk kunskap om fiskar och teknisk expertis för att framgångsrikt kunna driva dessa komplexa vattenbruks-anläggningar. Inom gruppen av informanter finns två framträdande motiveringar till val av produktionsform, en värdegrundsdriven och en entreprenörsdriven.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)