At least, I can write about it - the relationship between creativity and well-being

University essay from Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Abstract: Denna kandidatuppsats undersöker kopplingen mellan tre välmåendemått, life satisfaction, psykologisk flexibilitet and psykologisk inflexibilitet och tre kreativitetsmått, kognitiv flexibilitet, originalitet och creative self-efficacy. Huvudhypotesen var att det finns en koppling mellan kreativitet och välmående. Det var en kvantitativ tvärsektionell studie i forma av en enkät. 120 personer svarade på enkäten, av dem studerade 47 personer kreativt skrivande på universitetsnivå. De övriga 73 utgjorde jämförelsegrupp. Ytterligare en preliminär skrivarenkät utvecklades för att undersöka skrivarstudenternas förståelse för hur de kunde använda kreativt skrivande för att tillfredsställa behov och bearbeta negativa känslor. Resultatet visade hur viktig creative self-efficacy är för kreativa människor. Creative self-efficacy är direkt kopplat till life satisfaction, psykologisk flexibilitet och psykologisk inflexibilitet och det modererar också förhållandet mellan originalitet och välmåendemåtten samt förhållandet mellan kognitiv flexibilitet och life satisfaction. Studenterna vid skrivarskolorna var mycket kreativa och hade hög creative self-efficacy jämfört med jämförelsegruppen. De svarade lika högt på life satisfaction-enkäten och och var lika psykologiskt flexibla. Skrivarenkäten visade att ju mer studenterna identifierade sig som kreativa personer desto mer använde de sitt skrivande för att bli på bättre humör, återhämta sig och bli nöjda med livet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)