Kommunikationskanaler för nystartade företag inom servicebranschen : en fallstudie av Akretus AB

University essay from SLU/Dept. of Economics

Abstract: Det blir svårare och svårare för företag att nå ut till potentiella kunder genom traditionell marknadsföring. Samtidigt som potentiella kunder är alltmer kritiska till marknadsföring blir också de tillvägagångssätt som finns tillgängliga för företag att marknadsföra sig via allt fler, vilket försvårar företagens val av marknadsföring för just sina tjänster eller produkter. I denna problematik finner vi kommunikationskanaler som kan ses som en mängd klart definierade tillvägagångssätt som företag kan använda sig av för att nå ut med ett budskap till potentiella kunder. Sett till relationsmarknadsföring så är kommunikationskanaler den del som möjliggör påbörjandet av en relation mellan företag och kund. Att identifiera vilken eller vilka av kommunikationskanaler som lämpar sig bäst för det specifika företagets situation kan hjälpa till att förbättra företagets marknadsföringsarbete i tids-, effektivitets- och kostnadsperspektiv. Syftet med denna studie är således att identifiera vilka kommunikationskanaler som är lämpligast för ett startupföretag i servicesektorn att använda sig av. Eftersom valet av kommunikationskanaler är en stor utmaning siktar den empiriska studien på att ge ett underlag för vilka kanaler som är lämpligast ur ett kundperspektiv. Studien genomförs med semistrukturerade intervjuer med några av fallföretagets nuvarande kunder i syfte att ge en bild av vilka kommunikationskanaler de använder sig av, samt vilka åsikter och värderingar de har i avseende till de olika kanalerna. De slutsatser som studien visar på är att kunder sätter ett värde på vilka kommunikationskanaler ett företag väljer att använda sig av och att det väger in i beslutet på om en relation med företaget ska inledas eller inte. Studien visar också att en högre tillit ges till vissa kanaler samtidigt som tjänstens storlek och omfattning har en inverkan på hur mycket vikt detta ges i beslutet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)