Klumprotsjuka : varför drabbas vissa lantbrukare hårdare än andra?

University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Abstract: Klumprotsjuka är en skadegörare som orsakar stora ekonomiska förluster inom oljeväxtodling. Syftet med den här studien har varit att undersöka om vi kunde hitta några faktorer som är viktiga att tänka på för att inte drabbas av klumprotsjuka. Vi har intervjuat lantbrukare på tre gårdar som är drabbade av klumprotsjuka och försökt hitta samband i deras brukningssätt som kan ha bidragit till deras smitta. Vi har tagit jordanalys och klumprotsjuketest på två fält hos varje lantbrukare. Jordanalyserna har tagits för att bland annat kunna studera skillnader på jordarter och pH. Klumprotsjuketesterna har tagits för att kunna se utbredningen av klumprotsjuka. Vi har kommit fram till några faktorer som vi tror påverkar spridningen och uppförökningen av klumprotsjuka. Viktigt att tänka på är spillrapshanteringen, att inte låta spillrapsen växa sig för stor. Viktigt är också att ha en bra strategi mot korsblommiga ogräs, t ex lomme och penningört, som också är värdväxter för klumprotsjuka. Klumprotsjuketesterna visade på några resultat som vi inte tycker stämmer överens med de erfarenheter som lantbrukarna haft av klumprotsjuka på sina gårdar. På en av gårdarna visade proverna låga tal av infektion på fält som varit konstaterat smittade av klumprotsjuka tidigare. Detta har väckt en del nya frågor som skulle behöva undersökas ytterligare.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)