Erosionens naturliga skydd : växtens egenskaper och inverkan på yterosionsbildning vid slänter

University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Vårt landskap utsätts hela tiden för förändringar, där både naturliga processer och mänsklig påverkan kan orsaka stora problem. Erosion är en naturlig process men kan påskyndas av människliga aktiviteter, markanvändning och klimatförändringar. Arbetets syfte var att genom en litteraturstudie undersöka och sammanfatta de bildande processerna av ytlig vattenerosion i slänter, samt hur växters tekniska egenskaper påverkar och motverkar erosion. I studien framgick det att ytlig vattenerosion påverkas av flera olika faktorer och har olika bildningsprocesser, morfologiska karaktär och kapacitet att transportera bort material från slänter. Avgörande faktorer som visades påverka erosion vara bland annat jordens sammansättning, nederbördens mängd och intensitet, släntens lutning och längd, samt om markytan är exponerad eller täckt av vegetation. Vidare visade resultatet av studien att växter har en betydande roll för bildningen av erosion i slänter. Vegetations egenskaper kan påverka både genom att effektivt reducera erosion, men även bidra till att erosionen ökar. Bland annat visades egenskaper som höjd över mark, täthet, rotdensitet, tillväxthastighet och förna kunna ha en betydande inverkan på bildningen av ytlig vattenerosion. I studien framgår det tydligt att erosionsprocesser och växters egenskaper har ett komplext förhållande där flera faktorer kan spela viktiga roller. Det här kan vara viktigt att ha kännedom om för att förutse risker med exponerad jord, samt för att värdesätta vegetationens betydelse vid planering, byggnation, etablering och förvaltning.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)