Från markbutik till e-handel : motivation i förändring

University essay from SLU/Dept. of Economics

Abstract: För att möta omvärldens krav måste en organisation hela tiden anpassa sig till samhället och sina kunder. Organisationens anställda berörs och påverksas olika mycket av dessa förändringar. En större förändring kan påverka en hel organisations interna motivation och vilka kanaler som används vid kommunikation. I den här studien undersöks hur Solar arbetat med sin organisationsförändring. Syftet med denna uppsats är att identifiera och undersöka samband mellan kommunikation och motivation i en organisationell förändringsprocess. Studien avser att undersöka och identifiera hur organisationens kommunikationssätt har bidragit till anställdas motivation till förändringen i fråga. Studien har valt en kvalitativ forskningsstrategi och semistrukturerade intervjuer har genomförts. Solar är ett produkt- och serviceföretag inom el och värme. Solar härstammar från Danmark och är ett av de ledande företagen i branschen, med verksamhet i sju länder. I Solar Danmark står e-handeln för över 60% av Solars försäljning. Solar Sverige introducerade e-handelslösning för sju år sedan och har under de senaste åren växt till att stå för cirka 40 % av försäljningen. Idag har Solar cirka 650 anställd och 48 säljkontor i Sverige. Alla avdelningar i Solar jobbar för samma övergripande mål, att möta kundens behov på bästa sätt. Med detta mål krävs att organisationen; anpassar sig efter vad kunden efterfrågar på marknaden. Då samhället blivit digitaliserat och Solar Danmark har genomfört förändringen var det naturligt att Solar Sverige följde sina danska kollegor i förändringsprocessen. De som intervjuades under studien beskriver att förändringen har berört alla avdelningar i olika mängd och att alla anställda har behövt anpassa sig för att förstå konceptet. Ledningen har från start gått ut med information, välkomnat kritik och erbjudit deltagande i förändringsarbetet. Detta tillvägagångssätt har mottagits positivt av de anställda. För att kunna utföra det egna arbetet är det viktigt att förstå förändringsprocessen även om den anställde inte är aktivt delaktig i förändringsarbetet. Kommunikationen har bidragit till en positiv inställning av förändringen samt gynnat de anställdas motivation till förändring och utveckling inom Solar. Motivation kring arbetet är viktigt för en anställds förmåga att prestera och utveckla sitt eget arbete.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)