Växtföljdsstrategier för småskalig grönsaksodling

University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Abstract: Det övergripande målet med denna studie var att undersöka vilka utmaningar som den småskaliga ekologiska grönsaksodlaren ställs inför och hur en näringseffektiv växtföljd kan planeras med hjälp av organiska gödselmedel. I denna litteraturstudie sammanställde vi forskning som undersökt hur tillämpningen av en varierad växtföljd kan användas som en långsiktig odlingsstrategi i syfte att uppnå en effektiv näringshushållning, hindra uppförökning av skadegörare, minska ogrästrycket och bibehålla markens bördighet i ekologisk grönsaksodling. Studien har identifierat odling av gröngödslingsgrödor och tillgången på stallgödsel som de vanligaste växtnäringsstrategierna inom ekologiskt jordbruk. Vi utvärderade sedan deras egenskaper, möjligheter och risker i relation till grödrotation. Med dessa organiska gödselmedel kommer fördelar som exempelvis en förbättrad jordstruktur och bibehållen eller ökad markbördighet, men även stora osäkerheter kring näringens växttillgänglighet. För att minska risken för kväveutlakning är det viktigt att ta hänsyn till tidpunkten för spridning av stallgödsel och nedbrukning av gröngödslingsgrödor. Utnyttjandet av fånggrödor spelar också en central roll för att bibehålla näringsämnena i odlingssystemet. Litteraturstudien har resulterat i två växtföljdsförslag lämpade för småskaliga ekologiska grönsaksföretag med direktförsäljning. Växtföljdsförslagen utgår ifrån samma växtfamiljer men skiljer sig åt när det kommer till odlingsintensitet, diversitet bland avsalugrödor och andel vall och gröngödsling i växtföljden. Orsaken bakom detta var att möta de olika företagens individuella förutsättningar. Växtföljdsförslag 1 utgörs av en 7-årig rotation med varierade grönsaker och stor andel gröngödslingsvall, medan växtföljd 2 består av en 8-årig rotation med lägre andel gröngödsling och en större variation grödor per skifte för intensivare odling.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)