Postoperativ kroppstemperatur hos hundar som genomgått tandåtgärd

University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

Abstract: Djur som genomgår anestesi utsätts för flera risker, en av de vanligaste är att djuret drabbas av hypotermi. I en hypoterm kropp sker det flera fysiologiska förändringar som påverkar djuret negativt. Hypotermi kan till exempel leda till ökat syrgasbehov, dysfunktion av organsystem, ökad risk för infektioner och längre återhämtningstid. Den mest riskfyllda tiden under anestesi är den postoperativa fasen, då flest anestesirelaterade dödsfall sker, inklusive död till följd av hypotermi. För att motverka och förebygga att djuren utvecklar hypotermi krävs det att kroppstemperaturen monitoreras regelbundet under hela den perianestetiska perioden och framför allt postoperativt. I denna studie undersöktes hur rutinerna kring postoperativ monitorering av kroppstemperatur hos hundar var på ett djursjukhus i Sverige. Undersökningen genomfördes genom en journalgranskning av totalt 39 patientjournaler. Samtliga journaler tillhörde hundar som genomgått tandåtgärd med professionell tandrengöring som besöksorsak. Studien inkluderade även data om dessa hundars kroppstemperatur perianestetiskt för att undersöka huruvida dess kroppstemperatur sjönk under och efter anestesin. En litteraturstudie genomfördes för att få bredare kunskap om hypotermi, dess påverkan på kroppen och hur hypotermi kan förebyggas. Litteraturstudien användes också för att inkludera tidigare studier och rekommendationer kring monitorering av kroppstemperatur inom djursjukvård. Resultatet påvisade brister i den postoperativa monitoreringen av kroppstemperatur. Studien indikerade också på en bristfällig journalföring hos en del av de studerade hundarnas journaler. I de fall där värden saknades i journalen är det oklart om det beror på bristfällig monitorering eller journalföring. Resultatet fastställer också att en stor del av hundarna sjönk i kroppstemperatur perianestetiskt, framför allt de individer som var äldre och de som var av mindre storlek.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)