Indoor positioning systems in office environments - A study of standards, techniques and implementation processes for indoor maps

University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap; Lunds universitet/Lantmäteri (CI)

Abstract: Eftersom människor tillbringar större delen av sin dagliga tid inomhus idag, ökar intresset och användningen av system för inomhusmiljöer, så kallade inomhuspositioneringssystem (IPS). De senaste åren har det därför tillkommit nya dataformat för inomhuskartläggning och kommersiella IPS och har ännu inte studerats ingående. Därför ger rapporten en översikt över huvuddelarna i IPS: dataformat för inomhuskartläggning, positioneringstekniker och system för visualisering av inomhuskartor med krävda funktioner. Rapporten utvärderar också processen för implementering av ett IPS, utöver utvärdering av det valda dataformatet och IPS för implementering och hur de når krav som ställts för en IPS i kontorsmiljö. Ett beskrivet användarfall med nödvändiga funktioner för ett IPS i kontorsmiljö används som en bas i rapporten för att ställa krav särskilt för den miljön, både för dataformatet och IPS. Först används kraven för utvärdering av beskrivna dataformat och IPS. För det andra väljs ett dataformat och IPS med hjälp av resultatet i utvärderingen, men begränsningar i rapporten vägs också in i valet. Det valda dataformatet IMDF och systemet Apple Indoor Maps används i en fallstudie där implementering av ett IPS i en kontorsmiljö utförs. Byggnaden som används i fallstudien är företaget Swecos kontor i Malmö. Resultatet av implementeringen i fallstudien är inte ett komplett system med all nödvändig funktionalitet utan består av de mest grundläggande delarna: en informativ och korrekt inomhuskarta och godkänd positionering gällande precision. Även om systemet kan uppnå alla krav är en negativ aspekt att positioneringen för Apple Indoor Maps endast är tillgänglig på iOS-enheter, vilket begränsar tillgängligheten för användare. Systemet har inte genomgått planerade användartester på grund av COVID-19 pandemin. En huvudsaklig slutsats i rapporten är att noggrannheten för en inomhuskarta påverkas av noggranheten i struktur, detaljer och georeferering. En annan slutsats är att enklare integrering mellan källdata och dataformat är önskvärd, vilket minskar felkällorna. Krav anpassade till applikationen och den nödvändiga funktionaliteten bör vara noggrant utvalda och angivna i liknande projekt. Slutligen föreslås ytterligare tester och utveckling av systemet för att utvärdera det mer noggrant, såväl som studier eller implementeringar av beskrivna dataformat och system i rapporten.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)