Hållbar vattenplanering : en studie av Kristianstad kommun

University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

Abstract: Idag ställs det allt större krav för utformandet av våra städer föratt anpassa oss för framtiden. Ett stort mål för utvecklingen avvåra städer är att gå i riktning mot ett mer hållbart samhälle.Något som har hanterats ganska lite i stadsplaneringen ärvattenfrågorna i städerna. Vattnet har behandlats som ensjälvklarhet i Sverige och när man har velat göra sig av med detså har man behandlat det som en obegränsad resurs. Med EU:snya ramdirektiv riktas blickar mot vattenfrågorna i vilka man skaarbeta för en långsiktig hållbar hantering.Intentionen med detta examensarbete har varit att skapa enövergripande förståelse inom ämnet hållbarvattenplanering.Litteraturstudien inom ämnet vattenplanering har ämnatsligga till grund för fördjupningsdel där det har utförts engestaltning av en dagvattendamm/översvämningsyta iKristianstad kommun. Förstudien har gjorts i litteratur omvattenplanering och hållbarhet, vidare har en litteraturstudiegjorts av dagvattensystem. Som steg tre i fördjupningen haren studie gjorts av Kristianstads uppkomst och utveckling samten övergripande studie av vattenhistoriska händelser i stadensvattensystem.Gestaltningen har utförts utifrån förutsättningar på platsenvilken ligger i utkanten av stadskärnan i området Österäng/Björket. Analyser har gjorts för att skapa en förståelse av platsenför att skapa en fungerande design till planeringsförslaget.Analysmetoder som har använts har varit Lynchsläsbarhetsanalys, SWOT-analys och en vattengenomsläpplighetsanalys av området. Arbetet har haft till avsikt att diskutera ettaktuellt ämne och tillämpa några tankar på ett konkret förslag.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)