WHO WILL WIN THE RACE? A study of coverage of the 2015 U.K. General Election

University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Abstract: Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs:Examenkurs i Medie-och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs UniversitetNivå: GrundnivåTermin/år: Vt 2016Handledare: Nicklas HåkanssonExaminator: Jenny WiikRapport nr: 673 Syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på hur tre brittiska dagstidningar beskrev 2015 års valkampanj och vad det kan tänkas beror på.Teori: Den teoretiska basen för den här studien består av framing teorin som ska undersöka hur ämnen, händelser och aktörer beskrivs. Sedan kommer storytelling att användas för att kunna peka ut olika narrativa mönster i datan samt de undersökta texterna.Metod: Kvantitativ innehållsanalys kombinerat med kvalitativ semiotisk analysResultat: Resultatet visade att i alla nyhetsartiklar, totalt 570, i de undersökta tidningarnadominerade ämnen och händelser som behandlade själva kampanj processen, så kallad game-framing. Policy-framing, alltså att rapporteringen fokuseras på sakfrågor var det desto mindre av. Dessutom visade resultatet att politiska aktörer nämndes mest frekventöverlag och partiledarna för de två största partierna nämndes mest i synnerhet. Sättet på vilket partiledarna var i fokus tydde starkt på en överordnad game-frame. Hur de och deras andra partiledarkollegor beskrevs visade på tydliga tecken av personifiering. De båda analyserna kunde också visa på en viss skevhet i rapporteringen. De olika tidningarna lät sina politiska sympatier skina igenom deras bevakning mer eller mindre.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)